[:nl]Noordwijkerhout – Gemoedelijk, gastvrij en gezellig[:en]Noordwijkerhout – Easy-going and hospitable[:de]Noordwijkerhout – Freundlich, einladend und gemütlich[:fr]Noordwijkerhout – Gemoedelijk, gastvrij en gezellig[:it]Noordwijkerhout – Gemoedelijk, gastvrij en gezellig[:es]Noordwijkerhout – Amable y Acogedor[:zh]Noordwijkerhout – Gemoedelijk, gastvrij en gezellig[:ru]Noordwijkerhout – Gemoedelijk, gastvrij en gezellig[:]

[:nl]

Gemeente NoordwijkerhoutNoordwijkerhout en De Zilk

Met het grootste oppervlakte aan kleurrijke bloembollenvelden van de streek, noemt Noordwijkerhout zich het 'Hart van de Bollenstreek'. Het dorp telt ruim 16.000 inwoners. Evenals Hillegom en Lisse is ook Noordwijkerhout op een strandwal ontstaan. Strandwallen zijn overblijfselen van de oude duinen die na de ijstijd ontstonden.  In het gebied dat nu Langeveld heet, vestigden zich de eerste bewoners. In de Romeinse tijd woonden daar een Germaanse stam; de Caninefaaten. Die naam wordt tot op de dag van vandaag in ere gehouden door één van de vier carnavalsverenigingen die het dorp kent, de Kaninefaaten. Al voor de Middeleeuwen was er een weg vanuit Noordwijk (toen Northgo) naar 'den grooten Hout', een bos ten oosten van Noordwijk. Bij een jachthuis dat daar destijds stond is het dorp Noortiger-hout ontstaan. De benaming van het graafschap Holland, dat afstamt van Holtland (houtland), duidt erop dat het gebied erg bosrijk moet zijn geweest. In het gemeentearchief zijn documenten gevonden uit 1231 waaruit blijkt dat de erfenis van graaf Gerolf tussen zijn beide zoons werd verdeeld. Eén van hen kreeg Nortich (Northgo) en de andere Nortich in den Houte oftewel Noordwijkerhout.

Eeuwenlang leefden de inwoners van Noordwijkhout grotendeels van akkerbouw en veeteelt. Zij ondervinden veel hinder van grote aantallen duinkonijnen die de gewassen op aten. Alternatieve bronnen van inkomstem werden gezocht in de schelpvisserij, door te stropen of door strandjutten. In de zeventiende eeuw werd er veel vlas verbouwd en verwerkt In Noordwijkerhout. Rijke notabelen uit omliggende steden lieten in de 17e en 18e eeuw buitenverblijven bouwen wat ook weer zorgde voor extra inkomsten en werkgelegenheid. In de tweede helft van de 19e eeuw werden een begin gemaakt met het afgraven van de oude strandwallen. Het zand werd vooral gebruikt voor de kalkzandsteenindustrie maar bleek later ook zeer geschikt voor de bloembollenteelt. Na 1950 is met name door het omzetten van grasland in bollengrond het oppervlakte aan bollenvelden in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. De laatste jaren zijn veel bollenboeren hun bollen gaan telen in kassen.

Noordwijkerhout ligt op ongeveer 5 kilometer van de Noordzee. Het dorp heeft echter geen enkel strand omdat de grenzen van Noordwijk het dorp min of meer hebben ingesloten. Toch beschouwen veel Noordwijkerhouters het Langevelderslag als 'hun' strand, zoals zij bezingen in hun volkslied. Het Oosterduinsemeer, dat Noordwijkerhouters het Comomeer noemen biedt ruimte voor waterrecreatie. Het dorp heeft meerdere campings en hotels en er zijn vele wandel- en fietsroutes in en om het dorp. Bij dorpskern De Zilk bevindt zich de ingang naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een prachtig duingebied met de grootste damhertenpopulatie van Nederland. In het voorjaar worden Noordwijkerhout en De Zilk omgeven door kleurrijke bollenvelden.Booking.com

[:en]

Gemeente Noordwijkerhout

Noordwijkerhout and De Zilk

With the largest area of ​​colorful flower bulb fields of the region, Noordwijkerhout calls itself ‘Heart of the Bulb Region’. The village has more than 16,000 inhabitants.

Like Hillegom and Lisse, Noordwijkerhout has also been formed on a beach shore. Strandwallen (Beach Walls) are remnants of the old dunes that formed after the ice age. In the area that is now called Langeveld, the first inhabitants settled. During the Roman era there lived a Germanic tribe; the Caninefaaten. This name is honored by one of the four carnival associations known to the village, the Kaninefaaten. Before the Middle Ages there was a road from Noordwijk (then Northgo) to ‘den Grooten Hout’, a forest east of Noordwijk. At a hunting lodge that was standing there at that time, the village of Noortiger-hout originated. The name of the county of Holland, which descends from Holtland (Houtland, in English: Woodland), indicates that the area must have been very woody. In the municipal archives, documents were found from 1231 which show that the legacy of Count Gerolf was divided between his two sons. One of them got Nortich (Northgo) and the other Nortich in den Houte in other words Noordwijkerhout.

For centuries, the inhabitants of Noordwijkhout lived largely from arable farming and livestock farming. They experienced a lot of trouble from large numbers of dune rabbits who ate the crops. Alternative sources of entry were sought in shellfish fishing, by poaching or by beachcombers. In the seventeenth century a lot of flax was cultivated and processed in Noordwijkerhout. Rich notables from neighboring cities built outbuildings in the 17th and 18th centuries, which also caused additional income and employment. In the second half of the 19th century began the digging out of the old beach walls. The sand was used mainly for the lime sandstone industry but later proved very suitable for flower bulb cultivation. After 1950, the surface of bulb fields in almost 20 years was almost doubled by converting grassland into bulb ground. In recent years, many bulb farmers are starting to grow their bulbs in greenhouses.

Noordwijkerhout is about 5 kilometers from the North Sea. However, the village has no beach because the boundaries of Noordwijk have more or less enclosed the village. Yet, many people of Noorderwijkerhout (Dutch: Noordwijkerhouters) consider the Langevelderslag as their “beach” as they sing in their national anthem. The Oosterduinsemeer, which Noordwijkerhouters call Lake Como, offers space for water recreation. The village has several campsites and hotels and there are many hiking and cycling routes in and around the village. At the village center De Zilk you will find the entrance to the Amsterdam Waterleidingduinen. A beautiful dune area with the largest deer population in the Netherlands. In spring Noordwijkerhout and De Zilk are surrounded by colorful bulb fields.Booking.com

[:de]

Gemeente Noordwijkerhout

Noordwijkerhout und De Zilk

Mit der größten Grundfläche der ​​Colorful Blumenfelder der Region, Noordwijkerhout, nennt sich selbst "Herz der Blumenzwiebeln (Keukenhof) Region". Das Dorf hat mehr als 16.000 Einwohner. Wie Hillegom und Lisse, Noordwijkerhout hat auch an einem Strand Ufer gebildet. Strandwallen (Strand) sind Reste der alten Dünen, die nach der Eiszeit gebildet sind. In dem Bereich, der heute den Namen Langeveld hat, sind die ersten Bewohner niedergelassen. Während der römischen Epoche lebte hier einen germanischen Stamm, der Caninefaaten. Diesen Namen wird durch einen der vier Karnevalsvereine die in das Dorf bekannt ist, geehrt, die Kaninefaaten. Vor dem Mittelalter gab es eine Straße von Noordwijk (dann Northgo) auf 'den Grooten Hout", ein Wald östlich von Noordwijk. Bei einer Jagdhütte, die es zu dieser Zeit stand, ist das Dorf Noortiger - Hout entstanden. Der Name der Grafschaft Holland, die stammt von holtland (Niederländisch: Houtland, in Englisch: Woodland), weist darauf hin, dass das Gebiet muss sehr waldreichen gewesen sein. In der kommunalen Archive, Dokumente aus 1231 zeigen, dass das Erbe des Grafen Gerolf zwischen seinen beiden Söhnen aufgeteilt wurde. Einer von ihnen bekam Nortich (Northgo) und die andere in der Höhle Nortich Houte in anderen Worten Noordwijkerhout.

Seit Jahrhunderten, die Einwohner von Noordwijkhout lebte weitgehend von Ackerbau und Viehzucht. Sie begegnen vielen Ärgernis aus einer großen Anzahl von Dune Kaninchen, die die Pflanzen auf aßen. Alternative Energiequellen wurden in Schalentieren Angeln gesucht, in Wilderei oder in Strand Kämmen. Im siebzehnten Jahrhundert, viel Flachs wurde angebaut und verarbeitet in Noordwijkerhout. Reiche angesehene Personen aus benachbarten Städten errichteten Nebengebäude im 17. und 18. Jahrhundert, das auch zusätzliche Einkommen und Beschäftigung verursacht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Graben aus der alten Strand Wände. Der Sand war vor allem für den Kalksandstein Industrie eingesetzt, aber später erwies sich als sehr gut geeignet für Blumen Anbau. Nach 1950, die Oberfläche der blumenfelder in fast 20 Jahren war fast durch die Umwandlung von Grünland in Blumen Boden verdoppelt. In den letzten Jahren haben viele Blumen Landwirte begonnen, ihr blumen in Gewächshäusern zu wachsen.

Noordwijkerhout ist ca. 5 km von der Nordsee entfernt. Doch das Dorf hat keinen Strand, weil die Grenzen von Noordwijk haben mehr oder weniger das Dorf umgeben. Doch viele Menschen in Noorderwijkerhout (Niederländisch: Noordwijkerhouters) betrachten die langevelderslag als Ihre "Strand", wie sie in ihrer Nationalhymne singen. Die Oosterduinsemeer, den die Leute aus Noordwijkerhouter Anruf See Comomeer, bietet Raum für Erholung am Wasser. Das Dorf hat mehrere Campingplätze und Hotels, und es gibt viele Wander- und Radwege in und um das Dorf. Im Zentrum des Dorfes De Zilk ist der Eingang zu den Amsterdamse Waterleidingduinen. Einer schönen Dünenlandschaft mit der größten Hirsche Bevölkerung in den Niederlanden. Im Frühjahr, Noordwijkerhout und De Zilk sind von bunten blumenfeldern umgeben.Booking.com

[:fr]

Gemeente NoordwijkerhoutNoordwijkerhout en De Zilk

Met het grootste oppervlakte aan kleurrijke bloembollenvelden van de streek, noemt Noordwijkerhout zich het 'Hart van de Bollenstreek'. Het dorp telt ruim 16.000 inwoners. Evenals Hillegom en Lisse is ook Noordwijkerhout op een strandwal ontstaan. Strandwallen zijn overblijfselen van de oude duinen die na de ijstijd ontstonden.  In het gebied dat nu Langeveld heet, vestigden zich de eerste bewoners. In de Romeinse tijd woonden daar een Germaanse stam; de Caninefaaten. Die naam wordt tot op de dag van vandfaag in ere gehouden door één van de vier carnavalsverenigingen die het dorp kent, de Kaninefaaten. Al voor de Middeleeuwen was er een weg vanuit Noordwijk (toen Northgo) naar 'den grooten Hout', een bos ten oosten van Noordwijk. Bij een jachthuis dat daar destijds stond is het dorp Noortiger-hout ontstaan. De benaming van het graafschap Holland, dat afstamt van Holtland (houtland), duidt erop dat het gebied erg bosrijk moet zijn geweest. In het gemeentearchief zijn documenten gevonden uit 1231 waaruit blijkt dat de erfenis van graaf Gerolf tussen zijn beide zoons werd verdeeld. Eén van hen kreeg Nortich (Northgo) en de andere Nortich in den Houte oftewel Noordwijkerhout.

Eeuwenlang leefden de inwoners van Noordwijkhout grotendeels van akkerbouw en veeteelt. Zij ondervinden veel hinder van grote aantallen duinkonijnen die de gewassen op aten. Alternatieve bronnen van inkomstem werden gezocht in de schelpvisserij, door te stropen of door strandjutten. In de zeventiende eeuw werd er veel vlas verbouwd en verwerkt In Noordwijkerhout. Rijke notabelen uit omliggende steden lieten in de 17e en 18e eeuw buitenverblijven bouwen wat ook weer zorgde voor extra inkomsten en werkgelegenheid. In de tweede helft van de 19e eeuw werden een begin gemaakt met het afgraven van de oude strandwallen. Het zand werd vooral gebruikt voor de kalkzandsteenindustrie maar bleek later ook zeer geschikt voor de bloembollenteelt. Na 1950 is met name door het omzetten van grasland in bollengrond het oppervlakte aan bollenvelden in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. De laatste jaren zijn veel bollenboeren hun bollen gaan telen in kassen.

Noordwijkerhout ligt op ongeveer 5 kilometer van de Noordzee. Het dorp heeft echter geen enkel strand omdat de grenzen van Noordwijk het dorp min of meer hebben ingesloten. Toch beschouwen veel Noordwijkerhouters het Langevelderslag als 'hun' strand, zoals zij bezingen in hun volkslied. Het Oosterduinsemeer, dat Noordwijkerhouters het Comomeer noemen biedt ruimte voor waterrecreatie. Het dorp heeft meerdere campings en hotels en er zijn vele wandel- en fietsroutes in en om het dorp. Bij dorpskern De Zilk bevindt zich de ingang naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een prachtig duingebied met de grootste damhertenpopulatie van Nederland. In het voorjaar worden Noordwijkerhout en De Zilk omgeven door kleurrijke bollenvelden.Booking.com


[:it]

Gemeente NoordwijkerhoutNoordwijkerhout en De Zilk

Met het grootste oppervlakte aan kleurrijke bloembollenvelden van de streek, noemt Noordwijkerhout zich het 'Hart van de Bollenstreek'. Het dorp telt ruim 16.000 inwoners. Evenals Hillegom en Lisse is ook Noordwijkerhout op een strandwal ontstaan. Strandwallen zijn overblijfselen van de oude duinen die na de ijstijd ontstonden.  In het gebied dat nu Langeveld heet, vestigden zich de eerste bewoners. In de Romeinse tijd woonden daar een Germaanse stam; de Caninefaaten. Die naam wordt tot op de dag van vandfaag in ere gehouden door één van de vier carnavalsverenigingen die het dorp kent, de Kaninefaaten. Al voor de Middeleeuwen was er een weg vanuit Noordwijk (toen Northgo) naar 'den grooten Hout', een bos ten oosten van Noordwijk. Bij een jachthuis dat daar destijds stond is het dorp Noortiger-hout ontstaan. De benaming van het graafschap Holland, dat afstamt van Holtland (houtland), duidt erop dat het gebied erg bosrijk moet zijn geweest. In het gemeentearchief zijn documenten gevonden uit 1231 waaruit blijkt dat de erfenis van graaf Gerolf tussen zijn beide zoons werd verdeeld. Eén van hen kreeg Nortich (Northgo) en de andere Nortich in den Houte oftewel Noordwijkerhout.

Eeuwenlang leefden de inwoners van Noordwijkhout grotendeels van akkerbouw en veeteelt. Zij ondervinden veel hinder van grote aantallen duinkonijnen die de gewassen op aten. Alternatieve bronnen van inkomstem werden gezocht in de schelpvisserij, door te stropen of door strandjutten. In de zeventiende eeuw werd er veel vlas verbouwd en verwerkt In Noordwijkerhout. Rijke notabelen uit omliggende steden lieten in de 17e en 18e eeuw buitenverblijven bouwen wat ook weer zorgde voor extra inkomsten en werkgelegenheid. In de tweede helft van de 19e eeuw werden een begin gemaakt met het afgraven van de oude strandwallen. Het zand werd vooral gebruikt voor de kalkzandsteenindustrie maar bleek later ook zeer geschikt voor de bloembollenteelt. Na 1950 is met name door het omzetten van grasland in bollengrond het oppervlakte aan bollenvelden in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. De laatste jaren zijn veel bollenboeren hun bollen gaan telen in kassen.

Noordwijkerhout ligt op ongeveer 5 kilometer van de Noordzee. Het dorp heeft echter geen enkel strand omdat de grenzen van Noordwijk het dorp min of meer hebben ingesloten. Toch beschouwen veel Noordwijkerhouters het Langevelderslag als 'hun' strand, zoals zij bezingen in hun volkslied. Het Oosterduinsemeer, dat Noordwijkerhouters het Comomeer noemen biedt ruimte voor waterrecreatie. Het dorp heeft meerdere campings en hotels en er zijn vele wandel- en fietsroutes in en om het dorp. Bij dorpskern De Zilk bevindt zich de ingang naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een prachtig duingebied met de grootste damhertenpopulatie van Nederland. In het voorjaar worden Noordwijkerhout en De Zilk omgeven door kleurrijke bollenvelden.Booking.com


[:es]

Gemeente Noordwijkerhout

Noordwijkerhout y De Zilk

Con la zona más grande de campos de bulbos de flores de colores de la región, Noordwijkerhout se autodenomina “Corazón de la región de bulbos”. El pueblo tiene más de 16,000 habitantes. Al igual que Hillegom y Lisse, Noordwijkerhout también se formó en una orilla de playa. Strandwallen (paredes de la playa) son restos de las antiguas dunas que se formaron después de la edad de hielo. En el área que ahora se llama Langeveld, los primeros habitantes se asentaron. Durante la época romana vivía una tribu germánica; los Caninefaaten. Este nombre es honrado por una de las cuatro asociaciones de carnaval conocidas por el pueblo, los Kaninefaaten. Antes de la Edad Media había un camino desde Noordwijk (entonces Northgo) hasta ‘den Grooten Hout’, un bosque al este de Noordwijk. En un refugio de caza que estaba localizado allí en ese momento, se originó el pueblo de Noortiger-hout. El nombre del condado de Holland, que desciende de Holtland (Houtland, en español: Bosque), indica que el área debe haber sido muy arbolada. En los archivos municipales, se encontraron documentos de 1231 que muestran que el legado del conde Gerolf se dividió entre sus dos hijos. Uno de ellos obtuvo Nortich (Northgo) y el otro Nortich en den Houte, en otras palabras, Noordwijkerhout.

Durante siglos, los habitantes de Noordwijkhout vivieron principalmente de la agricultura y la ganadería. Han tenido muchos problemas por parte de un gran número de conejos de dunas que comían los cultivos. Se buscaron fuentes de entrada alternativas en la pesca de mariscos, la caza furtiva o buscando cosas en la playa. En el siglo diecisiete, se cultivaba y procesaba una gran cantidad de lino en Noordwijkerhout. Los notables ricos de las ciudades vecinas construyeron dependencias en los siglos 17 y 18, lo que también causó ingresos adicionales y empleo. En la segunda mitad del siglo 19 comenzó la excavación de las antiguas paredes de la playa. La arena se usó principalmente para la industria de la piedra arenisca de cal, pero más tarde resultó ser muy adecuada para el cultivo de bulbos de flores. Después de 1950, la superficie de los campos de bulbos en casi 20 años casi se duplicó convirtiendo los pastizales en tierra de bulbos. En los últimos años, muchos productores de bulbos están comenzando a cultivar sus bulbos en invernaderos.

Noordwijkerhout está a unos 5 kilómetros del Mar del Norte. Sin embargo, el pueblo no tiene playa porque los límites de Noordwijk han rodeado más o menos al pueblo. Sin embargo, muchas personas de Noorderwijkerhout (en holandés: Noordwijkerhouters) consideran el Langevelderslag como su “playa” como cantan en su himno nacional. El Oosterduinsemeer, que Noordwijkerhouters llaman Lago Comomeer, ofrece espacio para la recreación acuática. El pueblo tiene varios campings y hoteles y hay muchas rutas de senderismo y ciclismo en los alrededores del pueblo. En el centro del pueblo, De Zilk está la entrada a Amsterdam Waterleidingduinen. Una hermosa zona de dunas con la mayor población de ciervos en los Países Bajos. En primavera, Noordwijkerhout y De Zilk están rodeados de coloridos campos de bulbos.Booking.com

[:zh]

Gemeente NoordwijkerhoutNoordwijkerhout en De Zilk

Met het grootste oppervlakte aan kleurrijke bloembollenvelden van de streek, noemt Noordwijkerhout zich het 'Hart van de Bollenstreek'. Het dorp telt ruim 16.000 inwoners. Evenals Hillegom en Lisse is ook Noordwijkerhout op een strandwal ontstaan. Strandwallen zijn overblijfselen van de oude duinen die na de ijstijd ontstonden.  In het gebied dat nu Langeveld heet, vestigden zich de eerste bewoners. In de Romeinse tijd woonden daar een Germaanse stam; de Caninefaaten. Die naam wordt tot op de dag van vandfaag in ere gehouden door één van de vier carnavalsverenigingen die het dorp kent, de Kaninefaaten. Al voor de Middeleeuwen was er een weg vanuit Noordwijk (toen Northgo) naar 'den grooten Hout', een bos ten oosten van Noordwijk. Bij een jachthuis dat daar destijds stond is het dorp Noortiger-hout ontstaan. De benaming van het graafschap Holland, dat afstamt van Holtland (houtland), duidt erop dat het gebied erg bosrijk moet zijn geweest. In het gemeentearchief zijn documenten gevonden uit 1231 waaruit blijkt dat de erfenis van graaf Gerolf tussen zijn beide zoons werd verdeeld. Eén van hen kreeg Nortich (Northgo) en de andere Nortich in den Houte oftewel Noordwijkerhout.

Eeuwenlang leefden de inwoners van Noordwijkhout grotendeels van akkerbouw en veeteelt. Zij ondervinden veel hinder van grote aantallen duinkonijnen die de gewassen op aten. Alternatieve bronnen van inkomstem werden gezocht in de schelpvisserij, door te stropen of door strandjutten. In de zeventiende eeuw werd er veel vlas verbouwd en verwerkt In Noordwijkerhout. Rijke notabelen uit omliggende steden lieten in de 17e en 18e eeuw buitenverblijven bouwen wat ook weer zorgde voor extra inkomsten en werkgelegenheid. In de tweede helft van de 19e eeuw werden een begin gemaakt met het afgraven van de oude strandwallen. Het zand werd vooral gebruikt voor de kalkzandsteenindustrie maar bleek later ook zeer geschikt voor de bloembollenteelt. Na 1950 is met name door het omzetten van grasland in bollengrond het oppervlakte aan bollenvelden in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. De laatste jaren zijn veel bollenboeren hun bollen gaan telen in kassen.

Noordwijkerhout ligt op ongeveer 5 kilometer van de Noordzee. Het dorp heeft echter geen enkel strand omdat de grenzen van Noordwijk het dorp min of meer hebben ingesloten. Toch beschouwen veel Noordwijkerhouters het Langevelderslag als 'hun' strand, zoals zij bezingen in hun volkslied. Het Oosterduinsemeer, dat Noordwijkerhouters het Comomeer noemen biedt ruimte voor waterrecreatie. Het dorp heeft meerdere campings en hotels en er zijn vele wandel- en fietsroutes in en om het dorp. Bij dorpskern De Zilk bevindt zich de ingang naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een prachtig duingebied met de grootste damhertenpopulatie van Nederland. In het voorjaar worden Noordwijkerhout en De Zilk omgeven door kleurrijke bollenvelden.Booking.com


[:ru]

Gemeente NoordwijkerhoutNoordwijkerhout en De Zilk

Met het grootste oppervlakte aan kleurrijke bloembollenvelden van de streek, noemt Noordwijkerhout zich het 'Hart van de Bollenstreek'. Het dorp telt ruim 16.000 inwoners. Evenals Hillegom en Lisse is ook Noordwijkerhout op een strandwal ontstaan. Strandwallen zijn overblijfselen van de oude duinen die na de ijstijd ontstonden.  In het gebied dat nu Langeveld heet, vestigden zich de eerste bewoners. In de Romeinse tijd woonden daar een Germaanse stam; de Caninefaaten. Die naam wordt tot op de dag van vandfaag in ere gehouden door één van de vier carnavalsverenigingen die het dorp kent, de Kaninefaaten. Al voor de Middeleeuwen was er een weg vanuit Noordwijk (toen Northgo) naar 'den grooten Hout', een bos ten oosten van Noordwijk. Bij een jachthuis dat daar destijds stond is het dorp Noortiger-hout ontstaan. De benaming van het graafschap Holland, dat afstamt van Holtland (houtland), duidt erop dat het gebied erg bosrijk moet zijn geweest. In het gemeentearchief zijn documenten gevonden uit 1231 waaruit blijkt dat de erfenis van graaf Gerolf tussen zijn beide zoons werd verdeeld. Eén van hen kreeg Nortich (Northgo) en de andere Nortich in den Houte oftewel Noordwijkerhout.

Eeuwenlang leefden de inwoners van Noordwijkhout grotendeels van akkerbouw en veeteelt. Zij ondervinden veel hinder van grote aantallen duinkonijnen die de gewassen op aten. Alternatieve bronnen van inkomstem werden gezocht in de schelpvisserij, door te stropen of door strandjutten. In de zeventiende eeuw werd er veel vlas verbouwd en verwerkt In Noordwijkerhout. Rijke notabelen uit omliggende steden lieten in de 17e en 18e eeuw buitenverblijven bouwen wat ook weer zorgde voor extra inkomsten en werkgelegenheid. In de tweede helft van de 19e eeuw werden een begin gemaakt met het afgraven van de oude strandwallen. Het zand werd vooral gebruikt voor de kalkzandsteenindustrie maar bleek later ook zeer geschikt voor de bloembollenteelt. Na 1950 is met name door het omzetten van grasland in bollengrond het oppervlakte aan bollenvelden in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. De laatste jaren zijn veel bollenboeren hun bollen gaan telen in kassen.

Noordwijkerhout ligt op ongeveer 5 kilometer van de Noordzee. Het dorp heeft echter geen enkel strand omdat de grenzen van Noordwijk het dorp min of meer hebben ingesloten. Toch beschouwen veel Noordwijkerhouters het Langevelderslag als 'hun' strand, zoals zij bezingen in hun volkslied. Het Oosterduinsemeer, dat Noordwijkerhouters het Comomeer noemen biedt ruimte voor waterrecreatie. Het dorp heeft meerdere campings en hotels en er zijn vele wandel- en fietsroutes in en om het dorp. Bij dorpskern De Zilk bevindt zich de ingang naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een prachtig duingebied met de grootste damhertenpopulatie van Nederland. In het voorjaar worden Noordwijkerhout en De Zilk omgeven door kleurrijke bollenvelden.Booking.com


[:]

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie achter te laten

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten