[:nl]Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg[:en]Katwijk, Valkenburg and Rijnsburg[:de]Katwijk, Valkenburg und Rijnsburg[:fr]Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg[:it]Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg[:es]Katwijk, Valkenburg y Rijnsburg[:zh]Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg[:ru]Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg[:]

[:nl]

Katwijk, Valkenburg en RijnsburgGemeente Katwijk

De gemeente Katwijk bestaat uit de vijf kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg en Rijnsburg en is de grootste gemeente van de Bollenstreek met in totaal ruim 62.000 inwoners.

Met name het vissersdorp Katwijk aan Zee heeft zijn identiteit goed weten te bewaren. Het Katwijkse dialect (Katteks / Kattuks) wordt er nog steeds gesproken en bevat nog vele woorden uit het oude Hollands uit de zeventiende eeuw en zelfs uit de Middeleeuwen zoals skoe en skoe-e (voor het Nederlandse schoen en schoenen) en skoere (schouders). De naam Katwijk is mogelijk afgeleid van de Germaanse stam de Chatten, - en wijk komt van het latijnse woord vicus, woonplaats. In de Romeinse tijd was de strategische ligging van de plaats van groot belang. De Noordgrens van het Romeinse rijk lag langs de Rijn. De naam Catwijck komt voor het eerst voor in documenten uit 1231. Het gemeentewapen van Katwijk stamt uit 1817 en toont een blauw Andreaskruis. Sint Andreas is van oudsher de beschermheilige van vissers. Het huidige aanzicht van de Katwijkse boulevard stamt van na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog heeft een 200 meter lange strook aan huizen plaats moeten maken voor de Atlantikwall. In 2006 zijn de gemeenten Valkenburg en Rijnsburg samengevoegd aan Katwijk. In de loop van de tijd is Katwijk evenals Noordwijk uitgegroeid tot één van de grotere toeristische trekpleisters van de Nederlandse kust.

Valkenburg is een dorpje met een kleine 4.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend van het marine-vliegveld Vliegveld Valkenburg. In 2006 is dit vliegveld gesloten en sinds 2010 wordt hier de musical 'Soldaat van Oranje' opgevoerd in de theaterhangaar. Rondom het Valkenburgse Meer ligt een smalspoorlijn. Van Hemelvaartsdag tot het laatste weekend van september kun je een ritje maken met de stoomtrein rondom het meer.

Rijnsburg telde in 2006 iets minder dan 15.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend vanwege het Rijnsburgse Bloemencorso jaarlijks op de tweede zaterdag in augustus en de vestiging van FloraHolland. Pas vanaf de zesde eeuw is er sprake van een echt dorp. De Friezen hadden zich er gevestigd. In een kerkelijk geschrift uit het jaar 750 wordt gesproken van 'Rudolfsheim dat nu Rinasburg wordt genoemd'. In het jaar 975 won Dirk II de strijd tegen de West-Friezen en stichtte toen de Laurentius kapel. In het centrum van het 'oude' Rijnsburg staat de Wilhelminaboom. Deze is in 1898 geplant ter ere van de 18e verjaardag van prinses Wilhelmina. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 was de boom het symbool van verzet tegen de bezetter. In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 (de verjaardag van Wilhelmina) werd de boom feestelijk versierd. Een groep van 30 willekeurige Rijnsburgers werd later opgepakt en gevangengezet in strafgevangenis Oranjehotel in Scheveningen. De bezetter heeft enkele dagen daarna getracht de boom te vergiftigen, maar hij staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. De filosoof Baruch Spinoza heeft van 1661 tot 1663 in Rijnsburg gewoond. Het Spinozahuisje is één van de bezienswaardigheden in Rijnsburg. Wijlen burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan kwam uit Rijnsburg.Booking.com

[:en]

Katwijk, Valkenburg & RijnsburgGemeente Katwijk

The municipality of Katwijk consists of the five centers Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg and Rijnsburg, and it is the largest municipality of the Bulb Region with a total of more than 62,000 inhabitants.

In particular, the fishing village of Katwijk aan Zee has been able to maintain its identity well. The Katwijkse dialect (Katteks / Kattuks) is still spoken and contains many words from ancient Dutch from the seventeenth century and even from the Middle Ages such as skoe and skoe-e (for the Dutch word: schoen and schoenen, which means shoe and shoes in English) and skoere (schouders, which in English means shoulders). The name Katwijk may be derived from the Germanic tribe de Chatten, and wijk (which means: neighborhood) comes from the Latin word vicus, residence. In Roman times, the strategic location of the place was of great importance. The northern border of the Roman Empire lay along the Rhine. The name Catwijck is seen for the first time in documents from 1231. The municipality of Katwijk dates back to 1817 and shows a blue Andreas cross. St Andreas has traditionally been the patron saint of fishermen. The current view of the Katwijkse boulevard originates from after the Second World War. During the war, a 200m long strip of houses had to make place for the Atlantikwall (Atlantic wall). In 2006, the municipalities of Valkenburg and Rijnsburg were merged with Katwijk. Over time Katwijk as well as Noordwijk have grown into one of the major tourist attractions of the Dutch coast.

Valkenburg is a small village with about 4,000 inhabitants. The village is mostly known for the naval airport Valkenburg Airport (Vliegveld Valkenburg). In 2006 this airport was closed and since 2010 the musical 'Soldaat van Oranje' (Soldier of Orange) has been performed in the theater hangar. Around the Valkenburg Lake lies a narrow-gauge Railway (smalspoorlijn). From Ascension Day to the last weekend of September, you can take a ride with the steam train around the lake.

In 2006, Rijnsburg accounted for slightly less than 15,000 inhabitants. The village is especially famous for the Rijnsburgse Flower Parade (Rijnsburgse Bloemencorso) annually on the second Saturday in August and the FloraHolland establishment. It was not until the sixth century that there was a real village. The Frisians had settled there. In an ecclesiastical writing of the year 750, it is spoken of 'Rudolfsheim, now called Rinasburg'. In the year 975, Dirk II won the battle against the West Frisians and founded the Laurentius chapel. In the center of the ‘old’ Rijnsburg is the Wilhelminaboom. This tree was planted in 1898 in honor of Princess Wilhelmina's 18th birthday. During the occupation years 1940-1945 the tree was the symbol of opposition to the occupier. In the night of 31 August 1941 (Wilhelmina's birthday) the tree was decorated festively. A group of 30 random Rijnburgers were later arrested and imprisoned in the prison Oranjehotel (Orange Hotel) in Scheveningen. The occupant has tried to poison the tree a few days after, but it is still there today. The philosopher Baruch Spinoza lived in Rijnsburg between 1661 and 1663. The Spinoza House (Spinozahuisje) is one of the places of special interest in Rijnsburg. The late mayor of Amsterdam Eberhard van der Laan used to live in Rijnsburg.Booking.com

[:de]

Katwijk, Valkenburg und RijnsburgGemeente Katwijk

Die Gemeinde Katwijk besteht aus den fünf Zentren, Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg und Rijnsburg, und es ist die größte Gemeinde der Blumenzwiebeln (Keukenhof) Region mit insgesamt mehr als 62.000 Einwohner.

Insbesondere das Fischerdorf von Katwijk aan Zee ist in der Lage gewesen, seine Identität zu bewahren. Die Katwijkse Dialekt (Katteks/Kattuks) ist noch gesprochen und enthält viele Wörter aus dem Alten Holländischen aus dem siebzehnten Jahrhundert und auch noch aus dem Mittelalter wie skoe und skoe-e (für das niederländische Wort: schoen und Schoenen, d. h. Schuhe und Schuhe in Englisch) und skoere (schouders, was bedeutet, Schultern auf Englisch). Der Name Katwijk aus dem germanischen Stamm de Chatten und wijk abgeleitet werden können (was bedeutet: Nachbarschaft) kommt vom lateinischen Wort vicus, Residenz. In römischer Zeit, die strategische Lage des Ortes war von großer Bedeutung. Die nördliche Grenze des Römischen Reiches lagen entlang des Rheins. Der Name Catwijck ist zum ersten Mal in Dokumenten aus 1231 zu sehen. Die Gemeinde Katwijk stammt aus dem Jahre 1817 und zeigt einen blauen Andreas Kreuz. St. Andreas ist traditionell der Schutzpatron der Fischer. Die aktuelle Ansicht der Katwijkse Boulevard stammt aus nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges, einem 200 m langen Streifen der Häuser hatte, um Platz für den Atlantikwall (Atlantic Wall). Im Jahr 2006 wurden die Kommunen von Valkenburg und Rijnsburg mit Katwijk zusammengeführt. Im Laufe der Zeit, Katwijk , Noordwijk haben sich zu einem der wichtigsten touristischen Attraktionen der niederländischen Küste gewachsen.

Valkenburg ist ein kleines Dorf mit etwa 4.000 Einwohnern. Das Dorf ist vor allem für die Marine Flughafen bekannt, Valkenburg Flughafen Vliegveld Valkenburg. In 2006 wurde der Flughafen geschlossen und seit 2010 der musikalische oldaat van Oranje" (Soldier of Orange) hat im Theater Hangar durchgeführt. Um die Valkenburg See liegt eine Schmalspurbahn smalspoorlijn. Von Christi Himmelfahrt am letzten Wochenende im September, können Sie eine Fahrt mit dem Dampfzug rund um den See machen.

Rijnsburg hat etwas weniger als 15.000 Einwohnern. Das Dorf ist vor allem berühmt für die Rijnsburgse Blumenkorso jährlich am zweiten Samstag im August und den FloraHolland Einrichtung. Es war nicht bis zum sechsten Jahrhundert, dass es ein richtiges Dorf war. Die Friesen hatten sich dort niedergelassen. In einer kirchlichen Schreiben des Jahres 750, der "gesprochen wird, Rudolfsheim, jetzt Rinasburg". Im Jahr 975, Dirk II gewann die Schlacht gegen den Westen Friesen und gründete die Laurentius Kapelle. In der Mitte des 'alten' Rijnsburg ist der Wilhelminaboom. Dieser Baum wurde 1898 zu Ehren des 18. Princess Wilhelmina Geburtstag gepflanzt. Während der Besetzung Jahre 1940-1945, war der Baum ein Symbol des Widerstands gegen die Besatzer. In der Nacht vom 31. August 1941 (Wilhelmina Geburtstag) der Baum war festlich geschmückt. Eine Gruppe von 30 random Rijnburgers wurden später verhaftet und im Gefängnis Oranjehotel (Orange Hotel) in Scheveningen inhaftiert. Die Besatzer hat versucht den Baum ein paar Tage nach zu vergiften, aber es gibt es noch heute. Der Philosoph Baruch Spinoza lebte in Rijnsburg zwischen 1661 und 1663. Die Spinoza Haus ist einer der Orte von besonderem Interesse sind in Rijnsburg. Der ehemalige Bürgermeister von Amsterdam Eberhard van der Laan stammte aus Rijnsburg.Booking.com

[:fr]

Katwijk, Valkenburg en RijnsburgGemeente Katwijk

De gemeente Katwijk bestaat uit de vijf kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg en Rijnsburg en is de grootste gemeente van de Bollenstreek met in totaal ruim 62.000 inwoners.

Met name het vissersdorp Katwijk aan Zee heeft zijn identiteit goed weten te bewaren. Het Katwijkse dialect (Katteks) wordt er nog steeds gesproken en bevat nog vele woorden uit het oude Hollands uit de zeventiende eeuw en zelfs uit de Middeleeuwen zoals skoe en skoen (voor het Nederlandse schoen en schoenen). De naam Katwijk is mogelijk afgeleid van de Germaanse stam de Chatten, - en wijk komt van het latijnse woord vicus, woonplaats. In de Romeinse tijd was de strategische ligging van de plaats van groot belang. De Noordgrens van het Romeinse rijk lag langs de Rijn. De naam Catwijck komt voor het eerst voor in documenten uit 1231. Het gemeentewapen van Katwijk stamt uit 1817 en toont een blauw Andreaskruis. Sint Andreas is van oudsher de beschermheilige van vissers. Het huidige aanzicht van de Katwijkse boulevard stamt van na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog heeft een 200 meter lange strook aan huizen plaats moeten maken voor de Atlantikwall. In 2006 zijn de gemeenten Valkenburg en Rijnsburg samengevoegd aan Katwijk. In de loop van de tijd is Katwijk evenals Noordwijk uitgegroeid tot één van de grotere toeristische trekpleisters van de Nederlandse kust.

Valkenburg is een dorpje met een kleine 4.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend van het marine-vliegveld Vliegveld Valkenburg. In 2006 is dit vliegveld gesloten en sinds 2010 wordt hier de musical 'Soldaat van Oranje' opgevoerd in de theaterhangaar. Rondom het Valkenburgse Meer ligt een smalspoorlijn. Van Hemelvaartsdag tot het laatste weekend van september kun je een ritje maken met de stoomtrein rondom het meer.

Rijnsburg telde in 2006 iets minder dan 15.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend vanwege de vestiging van FloraHolland. Pas vanaf de zesde eeuw is er sprake van een echt dorp. De Friezen hadden zich er gevestigd. In een kerkelijk geschrift uit het jaar 750 wordt gesproken van 'Rudolfsheim dat nu Rinasburg wordt genoemd'. In het jaar 975 won Dirk II de strijd tegen de West-Friezen en stichtte toen de Laurentius kapel. In het centrum van het 'oude' Rijnsburg staat de Wilhelminaboom. Deze is in 1898 geplant ter ere van de 18e verjaardag van prinses Wilhelmina. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 was de boom het symbool van verzet tegen de bezetter. In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 (de verjaardag van Wilhelmina) werd de boom feestelijk versierd. Een groep van 30 willekeurige Rijnsburgers werd later opgepakt en gevangengezet in strafgevangenis Oranjehotel in Scheveningen. De bezetter heeft enkele dagen daarna getracht de boom te vergiftigen, maar hij staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. De filosoof Baruch Spinoza heeft van 1661 tot 1663 in Rijnsburg gewoond. Het huisje is één van de bezienswaardigheden in Rijnsburg. De burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan woont in Rijnsburg.

 
 


Booking.com

[:it]

Katwijk, Valkenburg en RijnsburgGemeente Katwijk

De gemeente Katwijk bestaat uit de vijf kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg en Rijnsburg en is de grootste gemeente van de Bollenstreek met in totaal ruim 62.000 inwoners.

Met name het vissersdorp Katwijk aan Zee heeft zijn identiteit goed weten te bewaren. Het Katwijkse dialect (Katteks) wordt er nog steeds gesproken en bevat nog vele woorden uit het oude Hollands uit de zeventiende eeuw en zelfs uit de Middeleeuwen zoals skoe en skoen (voor het Nederlandse schoen en schoenen). De naam Katwijk is mogelijk afgeleid van de Germaanse stam de Chatten, - en wijk komt van het latijnse woord vicus, woonplaats. In de Romeinse tijd was de strategische ligging van de plaats van groot belang. De Noordgrens van het Romeinse rijk lag langs de Rijn. De naam Catwijck komt voor het eerst voor in documenten uit 1231. Het gemeentewapen van Katwijk stamt uit 1817 en toont een blauw Andreaskruis. Sint Andreas is van oudsher de beschermheilige van vissers. Het huidige aanzicht van de Katwijkse boulevard stamt van na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog heeft een 200 meter lange strook aan huizen plaats moeten maken voor de Atlantikwall. In 2006 zijn de gemeenten Valkenburg en Rijnsburg samengevoegd aan Katwijk. In de loop van de tijd is Katwijk evenals Noordwijk uitgegroeid tot één van de grotere toeristische trekpleisters van de Nederlandse kust.

Valkenburg is een dorpje met een kleine 4.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend van het marine-vliegveld Vliegveld Valkenburg. In 2006 is dit vliegveld gesloten en sinds 2010 wordt hier de musical 'Soldaat van Oranje' opgevoerd in de theaterhangaar. Rondom het Valkenburgse Meer ligt een smalspoorlijn. Van Hemelvaartsdag tot het laatste weekend van september kun je een ritje maken met de stoomtrein rondom het meer.

Rijnsburg telde in 2006 iets minder dan 15.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend vanwege de vestiging van FloraHolland. Pas vanaf de zesde eeuw is er sprake van een echt dorp. De Friezen hadden zich er gevestigd. In een kerkelijk geschrift uit het jaar 750 wordt gesproken van 'Rudolfsheim dat nu Rinasburg wordt genoemd'. In het jaar 975 won Dirk II de strijd tegen de West-Friezen en stichtte toen de Laurentius kapel. In het centrum van het 'oude' Rijnsburg staat de Wilhelminaboom. Deze is in 1898 geplant ter ere van de 18e verjaardag van prinses Wilhelmina. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 was de boom het symbool van verzet tegen de bezetter. In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 (de verjaardag van Wilhelmina) werd de boom feestelijk versierd. Een groep van 30 willekeurige Rijnsburgers werd later opgepakt en gevangengezet in strafgevangenis Oranjehotel in Scheveningen. De bezetter heeft enkele dagen daarna getracht de boom te vergiftigen, maar hij staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. De filosoof Baruch Spinoza heeft van 1661 tot 1663 in Rijnsburg gewoond. Het huisje is één van de bezienswaardigheden in Rijnsburg. De burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan woont in Rijnsburg.Booking.com

[:es]

Katwijk, Valkenburg y RijnsburgGemeente Katwijk

El municipio de Katwijk consta de los cinco centros Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg y Rijnsburg, y es el municipio más grande de la Región de Bulbos con un total de más de 62,000 habitantes.

En particular, el pueblo pesquero de Katwijk aan Zee ha podido mantener bien su identidad. El dialecto Katwijkse (Katteks / Kattuks) todavía se habla y contiene muchas palabras de holandés antiguo del siglo 17 e incluso de la Edad Media, como skoe y skoe-e (para la palabra holandesa: shoen y shoenen, que significa zapato y zapatos en español) y skoere (holandés: schouders, que en español significa hombros). El nombre Katwijk puede derivarse de la tribu germánica de Chatten, y wijk (que significa: vecindario) proviene de la palabra latina vicus, residencia. En la época romana, la ubicación estratégica del lugar era de gran importancia. La frontera norte del Imperio Romano estaba a lo largo del Rin. El nombre Catwijck se ve por primera vez en documentos de 1231. El municipio de Katwijk data de 1817 y muestra una cruz azul de Andreas. San Andreas ha sido tradicionalmente el santo patrón de los pescadores. La vista actual del bulevar Katwijkse se origina después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, una franja de casas de 200 metros de largo tuvo que hacer lugar para Atlantikwall (muro atlántico). En 2006, los municipios de Valkenburg y Rijnsburg se fusionaron con Katwijk. Con el tiempo, Katwijk y Noordwijk se han convertido en una de las principales atracciones turísticas de la costa holandesa.

Valkenburg es un pequeño pueblo con aproximadamente 4.000 habitantes. El pueblo es principalmente conocido por el aeropuerto naval de Aeropuerto Valkenburg. En 2006, este aeropuerto fue cerrado y desde 2010, el musical ‘Soldaat van Oranje’ (Soldado de Naranja) se ha presentado en el hangar del teatro. Alrededor del lago Valkenburg se encuentra un ferrocarril de vía estrecha. Desde el día de la Ascensión hasta el último fin de semana de septiembre, puedes tomar un paseo en el tren a vapor (smalspoorlijn) que rodea el lago.

En 2006, Rijnsburg contaba con poco menos de 15,000 habitantes. El pueblo es especialmente famoso por el Rijnsburgse desfile de flores anualmente el segundo sábado de agosto y el establecimiento FloraHolland. No fue hasta el siglo VI que hubo un pueblo real. Los Frisones se habían establecido allí. En una escritura eclesiástica del año 750, se habla de ‘Rudolfsheim, ahora llamado Rinasburg’. En el año 975, Dirk II ganó la batalla contra los Frisones occidentales y fundó la capilla Laurentius. En el centro del ‘viejo’ Rijnsburg está el Wilhelminaboom. Este árbol fue plantado en 1898 en honor del 18vo cumpleaños de la princesa Wilhelmina. Durante los años de ocupación 1940-1945 el árbol era el símbolo de la oposición al ocupante. En la noche del 31 de agosto de 1941 (el cumpleaños de Wilhelmina) el árbol fue decorado festivamente. Más tarde un grupo al azar de 30 Rijnburgers fueron arrestados y encarcela en la prisión Oranjehotel (Hotel Naranja) en Scheveningen. El ocupante ha tratado de envenenar el árbol unos días después, pero todavía está allí hoy. El filósofo Baruch Spinoza vivió en Rijnsburg entre 1661 y 1663. La Casa Spinoza es uno de los lugares de especial interés en Rijnsburg. El alcalde de Amsterdam Eberhard van der Laan es de Rijnsburg.Booking.com

[:zh]

Katwijk, Valkenburg en RijnsburgGemeente Katwijk

De gemeente Katwijk bestaat uit de vijf kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg en Rijnsburg en is de grootste gemeente van de Bollenstreek met in totaal ruim 62.000 inwoners.

Met name het vissersdorp Katwijk aan Zee heeft zijn identiteit goed weten te bewaren. Het Katwijkse dialect (Katteks) wordt er nog steeds gesproken en bevat nog vele woorden uit het oude Hollands uit de zeventiende eeuw en zelfs uit de Middeleeuwen zoals skoe en skoen (voor het Nederlandse schoen en schoenen). De naam Katwijk is mogelijk afgeleid van de Germaanse stam de Chatten, - en wijk komt van het latijnse woord vicus, woonplaats. In de Romeinse tijd was de strategische ligging van de plaats van groot belang. De Noordgrens van het Romeinse rijk lag langs de Rijn. De naam Catwijck komt voor het eerst voor in documenten uit 1231. Het gemeentewapen van Katwijk stamt uit 1817 en toont een blauw Andreaskruis. Sint Andreas is van oudsher de beschermheilige van vissers. Het huidige aanzicht van de Katwijkse boulevard stamt van na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog heeft een 200 meter lange strook aan huizen plaats moeten maken voor de Atlantikwall. In 2006 zijn de gemeenten Valkenburg en Rijnsburg samengevoegd aan Katwijk. In de loop van de tijd is Katwijk evenals Noordwijk uitgegroeid tot één van de grotere toeristische trekpleisters van de Nederlandse kust.

Valkenburg is een dorpje met een kleine 4.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend van het marine-vliegveld Vliegveld Valkenburg. In 2006 is dit vliegveld gesloten en sinds 2010 wordt hier de musical 'Soldaat van Oranje' opgevoerd in de theaterhangaar. Rondom het Valkenburgse Meer ligt een smalspoorlijn. Van Hemelvaartsdag tot het laatste weekend van september kun je een ritje maken met de stoomtrein rondom het meer.

Rijnsburg telde in 2006 iets minder dan 15.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend vanwege de vestiging van FloraHolland. Pas vanaf de zesde eeuw is er sprake van een echt dorp. De Friezen hadden zich er gevestigd. In een kerkelijk geschrift uit het jaar 750 wordt gesproken van 'Rudolfsheim dat nu Rinasburg wordt genoemd'. In het jaar 975 won Dirk II de strijd tegen de West-Friezen en stichtte toen de Laurentius kapel. In het centrum van het 'oude' Rijnsburg staat de Wilhelminaboom. Deze is in 1898 geplant ter ere van de 18e verjaardag van prinses Wilhelmina. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 was de boom het symbool van verzet tegen de bezetter. In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 (de verjaardag van Wilhelmina) werd de boom feestelijk versierd. Een groep van 30 willekeurige Rijnsburgers werd later opgepakt en gevangengezet in strafgevangenis Oranjehotel in Scheveningen. De bezetter heeft enkele dagen daarna getracht de boom te vergiftigen, maar hij staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. De filosoof Baruch Spinoza heeft van 1661 tot 1663 in Rijnsburg gewoond. Het huisje is één van de bezienswaardigheden in Rijnsburg. De burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan woont in Rijnsburg.

 
 


Booking.com

[:ru]

Katwijk, Valkenburg en RijnsburgGemeente Katwijk

De gemeente Katwijk bestaat uit de vijf kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk-Noord, Valkenburg en Rijnsburg en is de grootste gemeente van de Bollenstreek met in totaal ruim 62.000 inwoners.

Met name het vissersdorp Katwijk aan Zee heeft zijn identiteit goed weten te bewaren. Het Katwijkse dialect (Katteks) wordt er nog steeds gesproken en bevat nog vele woorden uit het oude Hollands uit de zeventiende eeuw en zelfs uit de Middeleeuwen zoals skoe en skoen (voor het Nederlandse schoen en schoenen). De naam Katwijk is mogelijk afgeleid van de Germaanse stam de Chatten, - en wijk komt van het latijnse woord vicus, woonplaats. In de Romeinse tijd was de strategische ligging van de plaats van groot belang. De Noordgrens van het Romeinse rijk lag langs de Rijn. De naam Catwijck komt voor het eerst voor in documenten uit 1231. Het gemeentewapen van Katwijk stamt uit 1817 en toont een blauw Andreaskruis. Sint Andreas is van oudsher de beschermheilige van vissers. Het huidige aanzicht van de Katwijkse boulevard stamt van na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog heeft een 200 meter lange strook aan huizen plaats moeten maken voor de Atlantikwall. In 2006 zijn de gemeenten Valkenburg en Rijnsburg samengevoegd aan Katwijk. In de loop van de tijd is Katwijk evenals Noordwijk uitgegroeid tot één van de grotere toeristische trekpleisters van de Nederlandse kust.

Valkenburg is een dorpje met een kleine 4.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend van het marine-vliegveld Vliegveld Valkenburg. In 2006 is dit vliegveld gesloten en sinds 2010 wordt hier de musical 'Soldaat van Oranje' opgevoerd in de theaterhangaar. Rondom het Valkenburgse Meer ligt een smalspoorlijn. Van Hemelvaartsdag tot het laatste weekend van september kun je een ritje maken met de stoomtrein rondom het meer.

Rijnsburg telde in 2006 iets minder dan 15.000 inwoners. Het dorp is vooral bekend vanwege de vestiging van FloraHolland. Pas vanaf de zesde eeuw is er sprake van een echt dorp. De Friezen hadden zich er gevestigd. In een kerkelijk geschrift uit het jaar 750 wordt gesproken van 'Rudolfsheim dat nu Rinasburg wordt genoemd'. In het jaar 975 won Dirk II de strijd tegen de West-Friezen en stichtte toen de Laurentius kapel. In het centrum van het 'oude' Rijnsburg staat de Wilhelminaboom. Deze is in 1898 geplant ter ere van de 18e verjaardag van prinses Wilhelmina. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 was de boom het symbool van verzet tegen de bezetter. In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 (de verjaardag van Wilhelmina) werd de boom feestelijk versierd. Een groep van 30 willekeurige Rijnsburgers werd later opgepakt en gevangengezet in strafgevangenis Oranjehotel in Scheveningen. De bezetter heeft enkele dagen daarna getracht de boom te vergiftigen, maar hij staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. De filosoof Baruch Spinoza heeft van 1661 tot 1663 in Rijnsburg gewoond. Het huisje is één van de bezienswaardigheden in Rijnsburg. De burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan woont in Rijnsburg.

 
 


Booking.com

[:]

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie achter te laten

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten